พลังเยาวชนคนขอนแก่นพัฒนาชาติ

วันที่ 30 กันยายน 2565 10.00 น.

ณ หอประชุมศูนย์วิทยบริการตึกสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

นายพันธ์ุเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 “พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน” ซึ่งจัดขึ้นโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภายในจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

– พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และรัชกาล 8 ยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์

– พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย และมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน

– การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงในทุกระดับ รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน

– การแสดงโขน ชุด พระรามตามกวาง จากกลุ่มเด็กและเยาวชนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

– กิจกรรม “พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆ นักเรียนนายสิบโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น สถานคุ้มครองเด็กชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 200 คน

ด้านนายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนในฐานะผู้ประสานงานด้านเยาวชน เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในปีนี้ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้มอบโล่รางวัล Youth SDN Awards 2022 เด็กและเยาวชนต้นแบบนักรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีแกนนำเยาวชนคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลจำนวน 2 ราย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานวันนี้ด้วย และในโอกาสนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดงานและร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงาน

ภาพ/ข่าว : แผนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน