คนหัวใจเพชรหางดง” สู่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชมรมคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าสร้างอาชีพ”

โดยการสนับสนุนพัฒนาและยกระดับศักยภาพชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีเป้าหมาย ชมรมคนหัวใจเพชรในระดับชุมชน อย่างน้อย 20 คนในพื้นที่สามารถขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของตนเอง และมีการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆโดยจะมีการเชื่อมพลังกัน เป็นพื้นฐานในการทำงานต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการ SDNThailand