ค่าย YSDN อีสานบน โชว์ เชื่อม แชร์ เผยแพร่สู่สังคม

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน YSDN ภาคอีสานตอนบน ตอน “ห้องเรียนนักสร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข โชว์ เชื่อม แชร์ เผยแพร่สู่สังคม” โดยมีแกนนำเยาวชนซึ่งผ่านเวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนระดับจังหวัด 8 จังหวัด รวมจำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี ร้อยเอ็ด เลย กาฬสินธุ์ นครพนม และหนองบัวลำภู

ดร.นิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวในพิธีเปิดช่วงหนึ่งว่า “เกือบ 20 ปี ที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าขับเคลื่อนงานเพื่อให้สังคมเป็นสังคมแห่งความสุขปลอดภัย โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมสำคัญในโอกาสต่างๆ ขอให้เยาวชนทุกคนได้ภูมิใจ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม และขอให้มีกำลังใจ มีกำลังกาย ในการทำงานเพื่อส่วนรวม และเป็นต้นแบบในการ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพให้กับเพื่อนเยาวชน”

ทางด้าน นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนและผู้ประสานงานแผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน เปิดเผยว่า แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน YSDN ภาคอีสานตอนบน มีทิศทางเช่นเดียวกันกับแผนงานระดับประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหานักดื่มหน้าใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาอาสาสมัครรณรงค์งดเหล้าในพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา ก้าวขึ้นสู่การเป็นแกนนำที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้ด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องน้องในการทำงานต่างๆในพื้นที่ จนสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ผู้ประสานงานด้านเยาวชนตามลำดับ

กิจกรรมในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นตามสถานการณ์ต่างๆ ให้เยาวชนเกิดทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมและทำงานในพื้นที่ และได้รับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการนำไปปฏิบัติงาน มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยม แนวคิด หรืออุดมการณ์ในการทำงาน โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทั้งหลักสูตร ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเล่นเพื่อให้เกิดประสบการณ์และทักษะชวนคิดชวนคุยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ไปปรับใช้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง

ในตอนท้ายของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพเยาวชน YSDN ภาคอีสานตอนบน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทั้งเยาวชนและพี่เลี้ยง ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีปิดโดยการกล่าวปิดการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว : แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน