พลังเครือข่ายผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าภาคกลาง กับภารกิจการเจียระไนเพชรเม็ดงาม

เมื่อวันที่ 10 -11 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง นำโดยนายทนงชัย  บูรณพิสุทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง และ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าภาคกลาง 8 จังหวัด ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร ณ  โชติกาธารา รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร สู่บันไดผลลัพธ์ 3 ขั้น คือ

  • เพื่อสร้างอุดมการณ์ของคนหัวใจเพชร (อุดมคติ/เจตคติ)
  • เพื่อพัฒนาคนหัวใจเพชรให้มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพที่ดี (Heal Literacy) และ ความรู้ด้านกฎหมาย  พรบ. ALC
  • เพื่อให้คนหัวใจเพชรได้ฝึกทักษะ (Skill) การสื่อสาร (Public Speaking) และ การพูด จูงใจ (Motivation) ควบคู่กับการเสริมพลัง คน และชุมชน

รูปแบบการจัดการอบรมครั้งนี้ เน้นพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าภาคกลาง ในทุกขั้นตอน (ออกแบบ วางแผน ร่วมกันเป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้ และ ประเมินเสริมพลังคนหัวใจเพชร/ตนเอง และ ทีม) โดยมีแกนนำคนหัวใจเพชร จาก ภาคกลางจาก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, สระบุรี, นนทบุรี และ ปทุมธานี เข้าร่วมกว่า 65 คน

บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่น เริ่มเช้าวันแรก ด้วยการฟังด้วยหัวใจ จากการทักทายทำความรู้จักกัน ตามด้วยการเติมความรอบรู้ทางสุขภาพ (health literacy) และ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2565  จาก สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 4 (นางสาวอภิญญา พิทักษ์นัยกุล) สระบุรี และ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลนครนายก     (นายเจนณรงค์  บางเส็ง) ตามลำดับ ต่อด้วย การฝึกทักษะการสื่อสาร/สร้างแรงจูงใจเสริมพลังคน ชุมชนเพื่อการลด ละ เลิกเหล้า-บุหรี่ ผ่านเกมส์จิ๊กซอ และ คนต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ (ignite)  จากนั้น เป็นการเสริมพลังใจเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้ โดย รศ.ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก  ที่ปรึกษาทีมนักวิชาการภาคกลาง

แดดร่มลมตก เว้นจังหวะให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง ตามอัธยาศัย และ ส่งเข้านอนด้วย กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง  “ชีวิตใหม่กับก้าวย่างที่มั่นคง ด้วยขาเทียมคู่ใจ” จาก “น้องเต๋า” (ไทเกอร์  วุฒวัย) เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา

วันที่สอง รับเช้าวันใหม่ด้วยระฆังแห่งสติ กับการทบทวนวันวาน สะท้อนการรับรู้ (อารมณ์ /ความรู้สึก) และ การเรียนรู้ (สิ่งที่ได้เรียนรู้/นำกลับไปใช้) ตามด้วยการระดมความคิด-ระดมใจ ใฝ่สำเร็จกับงานชมรม-คนหัวใจเพชร (Best practice)  และแน่นอนว่า งานเราจะดีขึ้น เก่งขึ้นไม่ได้ หากเราไม่หันกลับมามองตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการประเมินตนเองแบบมีส่วนร่วม ผ่าน Google form ขึ้น และ ทำการการคืนข้อมูลผลประเมิน โดย นายทวีศักดิ์  กันตี

จากข้อมูลในเวที นายธิติ  ภัทรสิทธิกฤษ ผู้ประสานงานเครือข่ายเข้มแข็ง และ รศ.ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก ได้มาช่วยเสริม เติมเต็ม พร้อมเสริมพลังใจ ให้กับคนหัวใจเพชร ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพระปลัดอเนก ปุณณวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดโคนอน/ทีมนักวิชาการสังฆะเพื่อสังคมภาคกลาง ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างมีพลังใจ และมีองค์ความรู้ที่พร้อมขับเคลื่อนงานงดเหล้าต่อไป

อารีย์  เหมะธุลิน รายงาน