คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ ประกาศให้งานบวช งานบุญประเพณี และพื้นที่ของวัดทุกวัด ใน จ.เชียงใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดอบายมุขทุกชนิด

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ ครั้งที่ 7/2565 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จากวาระการประชุม คณะสงฆ์ได้หารือกันถึงปัญหาสังคมในมิติของวัฒนธรรม งานบุญงานประเพณี ของคนไทย ที่มักมีการนำเอาอบายมุขเข้ามาแทรกแซงในงานจนกลายเป็นค่านิยมที่ทำตามๆกัน อันเป็นผลมาจาก กระแสสังคมโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการการพัฒนา การจัดงาน ทํากิจกรรม พิธีกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องชื่อเสียง หน้าตาทางสังคม อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีมาตรการจัดการ หรือให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพุทธศาสนิกชน อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี ชาวพุทธ และการดำเนินกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆ ที่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้มีการร่างข้อปฏิบัติ ร่วมกันของคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ และประกาศให้งานบวช งานบุญประเพณีกิจกรรม พิธีกรรม และพื้นที่ของทุกวัดทุกศาสนสถาน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดอบายมุขทุกชนิด โดยให้เจ้าคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โดยในประกาศ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ เพราะมีประชากรมากกว่าร้อยละ 90 นับถือพระพุทธศาสนา ด้วยกระแสสังคมโลกาภิวัฒน์การพัฒนาการจัดงาน ทํากิจกรรม พิธีกรรมต่าง ๆ ปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องชื่อเสียง หน้าตา โดยไม่คํานึงถึงปัญหาของการผิดหลักศาสนา ทําให้เกิดปัญหาสารพัด ซึ่งหลายปัญหาของสังคม และประเทศไทยติดอันดับต้น ๆ ของโลก โดยเฉพาะปัญหาที่เชื่อมโยงกับอบายมุข ซึ่งเป็นภัยมืดที่สังคมมองข้าม แม้แต่วัด/ศาสนา งาน
บุญประเพณีต่าง ๆ ก็ยังถูกแทรกแซง และแอบแฝงการใช้อบายมุขเข้ามาปะปนหลากหลายรูปแบบ จนกลายเป็นความชอบธรรมของสังคมในวงกว้าง เช่น การจัดงานบวช ที่มีการเลี้ยงฉลองมีมหรสพ มีเครื่องแห่เสียงดัง ที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะยังไม่มีความรุนแรง แต่ก็ควรเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้มีการใช้อบายมุขต่าง ๆ เข้ามาแอบแฝงในการจัดงานบุญประเพณีกิจกรรม พิธีกรรมของวัด ของพระศาสนา ให้กลายเป็นประเพณีนิยม หรือกลายเป็นความชอบธรรมของสังคมในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสื่อม ความเสียหายต่อพระศาสนา และความด้อยคุณภาพชีวิต กาย จิต เศรษฐกิจ สังคมของประชาชนในระยะยาว

เพื่อให้วัดเป็นแบบอย่างที่ดีเอื้อต่อพระธรรมวินัย พรบ.คณะสงฆ์กฎหมาย ประกาศนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บันทึกความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ของคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น


ดังนั้น จึงขอประกาศให้งานบวช งานบุญประเพณีกิจกรรม พิธีกรรม และพื้นที่ของทุกวัดทุกศาสนสถาน ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดอบายมุขทุกชนิด โดยให้เจ้าคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ควบคุมดูแลพระภิกษุ สามเณร เด็กวัด ในปกครองให้สํารวมระวังปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และทางสังคม เช่น การเสพสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด การเล่นการพนันขันต่อในรูปแบบต่างๆ อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่สมณะสารูป


2. ปิดป้ายประกาศวัดเป็นเขตปลอดเหล้า บุหรี่ การพนัน หรืออบายมุขทุกชนิด ให้ชัดเจนให้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป


3. ภายในวัด หรือการจัดงานบุญประเพณีกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆ ของวัด ไม่ควรให้มี อบายมุขในทุกรูปแบบเข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดถึงการแสดงลามกอนาจาร เป็นต้น

4. รณรงค์ส่งเสริม สร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงพิษภัย และลด ละ เลิกอบายมุข ดําเนินชีวิตด้วยหลักศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบ และได้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 ลงชื่อ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่