ปลุกพลังเยาวชนจิตอาสาต้นแบบบ้านทุ่งวิมานจังหวัดสตูล พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนอย่างปลอดภัย

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 กลุ่มแกนนำเยาวชน Ysdn จังหวัดสตูล และแกนนำเยาวชนต้นแบบบ้านทุ่งวิมาน ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน และ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพแกนนำเยาวชนภายใต้ โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง บุหรี่และยาเสพติด ตำบลบ้านควน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่2 มัสยิดญันนะตุ้นนะอีม บ้านทุ่งวิมาน และศูนย์การเรียนโคก หนอง นา บ้านทุ่งวิมาน

ประกอบไปด้วย กิจกรรม

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันบุหรี่ ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปทุมมาศ โลหะจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล บรรยาให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “สถานการณ์ผลกระทบจาก บุหรี่ ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ในโลกร่วมสมัยในสังคมไทย”

อ.ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์ หมานระเด็น อาจารย์วิทยาลัยชุมชนสตูลและคณะ ให้ความรู้ในหัวข้อ เยาวชนกับบทบาทการแก้ปัญหาบุหรี่ ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆโดยเฉพาะ กระท่อม กัญชา ที่ได้รับการปลดล๊อคในปัจจุบัน

ช่วงบ่าย กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโคก หนอง นา “ ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านทุ่งวิมาน ไปจนถึง ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา บ้านทุ่งวิมาน “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจคนรอบข้าง ขอบคุณที่ไม่สูบไม่ดื่มในพื้นที่สาธารณะ นายมุสตอฟา สุขมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสตูล บรรยายให้ความรู้ด้านทักษะความเป็นผู้นำเป็นผู้นำและกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

#สสส#เครือข่ายงดเหล้า#งดเหล้าใต้ล่าง#Stopdrink#บ้านทุ่งวิมาน#satunwonderland#พลังเยาวชน

กองบรรณาธิการ SDNThailand