จังหวเลยเปิดค่าย Idol YSDN (เยาวชนไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพ)ปี 2565

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัชวาล ทิตตมงคโล ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย เป็นประธานเปิดงานค่าย ค่าย Idol YSDN (เยาวชนไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพ)ปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2565 มีเยาวชนแกนนำเข้ารับการอบรม และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวม 70 คน

นางสาวฐิติพันธ์ วงษ์คำจันทร์ ผู้ประสานงาน สคล.เลย กล่าวว่า

ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดจากแอลกอฮอล์ กัญชา ยาเสพติด ที่เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน ทั้งสภาพแวดล้อม สื่อโซเซียล การโฆษณา ทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่เป็นจำนวนมาก แพร่ระบาดในเด็กและเยาวชนของจังหวัดเลย ทาง สคล.เลยร่วมกับภาคีเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดค่ายพัฒนาเยาวชนเพื่อให้มีความรู้ถึงโทษพิษภัย ผลกระทบต่างๆ การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา การรู้จักป้องกันตนเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กัญชาและยาเสพติดทุกชนิด ฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัยได้อย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน และยังเป็น Idol YSDN ไม่สูบ ไม่ดื่ม และมีจิตอาสาเป็นนักรณรงค์ บอกโทษพิษภัยในสถานศึกษา และเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

ผู้ประสานงาน สคล.เลย กล่าวเพิ่มเติมว่า จะดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “Idol YSDN” ในสถานศึกษา มีการมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร ให้กับทีมที่เป็น Idol ของจังหวัดเลยอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันมากว่า 3 ปีแล้ว สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ถูก มั่นใจในตัวเอง รู้จักปฏิเสธ จนงดลดละเลิกเป็น Idol YSDN ที่ดีต่อไปได้ในสังคม.

ภาพ/ข่าว ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเลย แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand