“SDN Central คิดดี ทำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพังงูพิทยาคม ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ โยธา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน YSDN จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565

“SDN Central คิดดี ทำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน” โดยมี ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี, นายสิทธิพร ปะพะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม, นายพรเทพ อกศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนและผู้ประสานงานแผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน พร้อมด้วยคณะครูและวิทยากรร่วมเป็นเกียรติ มีแกนนำเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

ตามที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ดำเนินโครงการประชาคมงดเหล้าจังหวัดร่วมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยง มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและจัดสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง และการเป็นเยาวชนต้นแบบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง

ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า

ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน YSDN จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565 “SDN Central คิดดี ทำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2565 หลักสูตรมุ่งเน้นเพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนแกนนำให้มีทักษะในการดำเนินกิจกรรม (นักสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข) และสามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อนำไปขยายผลต่อในโรงเรียนตนเอง รู้แนวทางในการออกแบบเกม กิจกรรม และกระบวนการเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภายในจังหวัดอุดรธานีต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand