ชวนเครือข่ายร่วมสร้างแกนนำ YSDN KHONKAEN

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ทฯ ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายภักดี ศิริพรรณ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เยาวชนสร้างชาติ ปราศจากสิ่งเสพติด และพัฒนาศักยภาพแกนนำ CYC & YSDN KHONKAEN ตอน “ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด – 19” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

โดยมีแกนนำเยาวชนจากโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน การจัดการอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะในการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด เหล้า บุหรี่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน รู้จักป้องกันและปฏิเสธสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตนเองและสร้างการคิดเชิงบวก ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก

นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้

ผ่านการอบรม ภาพ/ข่าว ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand