เชียงรายจัดประชุมพื้นที่นำร่อง พอช.

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย และพื้นที่นำร่อง พชอ.เชียงราย ประกอบด้วย อำเภอแม่จัน / อำเภอแม่สรวย / อำเภอเวียงชัย / อำเภอพาน / อำเภอเชียงแสน และ อำเภอเทิง

ได้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และลดจำนวนนักดื่ม ด้านกิจกรรมรณรงค์สื่อ และการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ การส่งเสริมพฤติกรรมการลด ละเลิกเพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็น มาจัดทำโครงการบูรณาการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ พื้นที่นำร่อง พชอ. จังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวร่วมและขยายเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการรณรงค์ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดจำนวนและป้องกันการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ โดยการขยายเครือข่ายชุมชนรูปธรรม และบุคคลต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand