กิจกรรมสร้างสรรค์ นักศึกษา มมร.อีสาน “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรม “สืบสานอักษรา วันเวลาภาษาไทย”

โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมกิจกรรมกว่า 400 รูป/คน

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงสี่ ลานกิจกรรมกลางแจ้งร่วมสนุกกับกิจกรรมสาวรำวง บูธกิจกรรมแจกของรางวัล การจำหน่ายอาหารว่างเครื่องดื่มราคาย่อมเยาจากแกนนำนักศึกษา และการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านภาษาไทย

แกนนำนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง YSDN จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกันด้วยดีเสมอมา โอกาสนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โดย นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคอีสานตอนบน ผู้ประสานงานจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งในด้านงบประมาณสนับสนุน และสื่อรณรงค์ในการจัดงาน

ภาพ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานข่าว : ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand