อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับที่ (ALCOHOL AND TOBATROL OPERATION UNIT:ATCU)รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมวู๊ดฟิลด์รีสอร์ท เชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้มีการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับที่ (ALCOHOL AND TOBATROL OPERATION UNIT:ATCU) รุ่นที่ 1

แพทย์หญิง เสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน เครือข่ายจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับที่ (ALCOHOL AND TOBATROL OPERATION UNIT:ATCU)รุ่นที่ 1 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนิงงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ หน่วยงานตำรวจ หน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานสรรพสามิต หน่วยงานทางสาธารณสุข และหน่วยงานท้องถิ่น ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และ พะเยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเฝ้าระวัง และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพต่อไป # สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ # ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand