อำเภอเทิง เชียงราย MOU “วัฒนธรรมสร้างสุข ไร้แอลกอฮอล์”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเทิง จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับตำบล

โดยการสับสนุนนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้มีการบันทึกข้อตกลงMOU กับ เจ้าคณะตำบล ท้องที่ ท้องถิ่น ชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี หน่วยงานราชการในระดับตำบล การดำเนินงาน ส่งเสริมพลังการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผ่านงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ใช้พลังชุมชนแก้ปัญหาคนติดสุราในพื้นที่ ตั้งเป้านำข้อมูลและแนวทางการทำงานที่สำเร็จ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับชุมชนหมู่บ้าน เพื่อนำแนวนโยบายสู่การขับเคลื่อนในระดับตำบล (พชต)

จนเกิดเป็น “วัฒนธรรมสร้างสุข ไร้แอลกอฮอล์” สร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีทุกระดับ” #ประชาคม’ดเหล้าจังหวัดเชียงราย #สสส #งดเหล้าเข้าพรรษา #ชุมชนคนสู้เหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand