“ตำบลหนองซน ผนึกกำลังคนหัวใจเพชร ชวนคนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา”

15 ก.ค.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหหนองซน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแม่นางและภาคีเครือข่ายอำเภอนาทม

จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำคนหัวใจเพชรตำบลหนองซน ซึ่งมีคนหัวใจเพชร บุคคลต้นแบบเลิกเหล้ามาแล้ว 3 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะเลิกตลอดชีวิต ใน 14 หมู่บ้าน โดยมีนายเกษม สมสู่ นายกอวค์การบริหารส่วนตำบลหนองซนให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดเวทีในครั้งนี้ได้รับเกียรติ และมีนายชนกานต์ วงศ์เข็มมา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาทม คนต้นแบบหัวใจเพชร ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่คนที่เข้าร่วมอบรม

ซึ่งเวทีอบรมครั้งนี้คนหัวใจเพชรได้ฝึกเล่าประสบการณ์การดื่มเหล้าและความภาคภูมิใจที่สามารถเลิกดื่มได้ และตั้งใจที่จะเลิกตลอดชีวิต และได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการช่วยกันคิดหารูบแบบวิธีการที่จะชวน ช่วย ชม เชียร์คนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดยเข้าพรรษาปีนี้ มีแนวทางในการชวนเพื่อน พี่ น้อง ในชุมชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย 1 คนหัวใจเพชร ชวนเพื่อน 3 คนร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และพร้อมรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมอาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า(คนหัวใจเพชร)ตำบลหนองซน ยินดีอาสาตัวเป็นต้นแบบที่ดีของการเลิกเหล้า เบียร์ตลอดชีวิต อบายมุข เป็นจิตอาสามีส่วนร่วมในการรณรงค์ร่วมกับอสม.ให้คนในตำบลหนองซนมีความสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

#คนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต

#งดเหล้าเข้าพรรษา

#สคล.

#สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand