กิจกรรมการลงนามปฏิณาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ณ สวนสาธารณะหนองห้วยหาด ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยนายไพฑูรย์ กิตติปัญจมาศ นายกเทศมนตรีตำบลแวงน้อย พร้อมสถานศึกษาในสังกัดร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี โรงเรียนบ้านแวงน้อย โรงเรียนอนุบาลกุลฤดีแวงน้อย ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565

ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วย น.อ.หญิงคนึงนิตย์ บุญช่วย ภริยานายอำเภอ/แม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดงานดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมอาทิ เช่น การประกวดสวดมนต์แผ่เมตตาหลวงทำนองสรภัญญะอีสาน ประเภททีมโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาและการรณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา ลดละเลิก อบายมุข และการพนันต่างๆ

การยกย่องเชิดชูการมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า การมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การแสดงฟ้อนรำเนื่องในวันเข้าพรรษา ของเด็กนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และกิจกรรมการลงนามปฏิณาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ณ สวนสาธารณะหนองห้วยหาด ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ภาพ/ข่าว เทศบาลตำบลแวงน้อย จ.ขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand