อสม.อำเภอบัวเชด พร้อมลุย ชวน และติดตามเสริมพลังคนงดอบายมุข งดเหล้า งดบุหรี่ งดยาเสพติดตลอดพรรษา…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2656 ประธาน อสม.อำเภอบัวเชด ทั้ง 68 หมู่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อทบทวนความเข้าใจในการดำเนินงานการ์ดน้อยร้อยรัก และร่วมออกแบบการชวน ช่วย ชม เชียร์ ให้คนที่สมัครใจละอาบายมุข งดเหล้า งดบุหรี่ งดยาเสพติด ในช่วงเข้าพรรษา ได้ ลด ละ เลิกได้มากที่สุด

ในการนี้ เพื่อให้ อสม. สามารถเฝ้าสังเกตุอาการผู้เข้าร่วม และสามารถให้คำแนะนำ เสริมพลังให้สามารถ ลด ละ เลิกให้นานที่สุดจนครบพรรษา จึงได้มีคุณมนฑกานติ จำปาอ่อน พยาบาลปฏิบัติการ โรงพยาบาลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มาให้ความรู้และเทคนิคในการชวน ช่วย ชม เชียร์

นางนิภา กระแสเทพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน และแกนนำประชาคมงดเหล้าอำเภอบัวเชด กล่าวว่า การ์ดน้อยร้อยรัก เป็นเครื่องมือในการชวน ช่วย ชม เชียร์ และสร้างสัมพันธภาพของเด็กเยาวชนกับครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวจะมีการใช้การกราบ กอด ซบ เพื่อร้องขอให้พ่อแม่เลิกเหล้า และปีนี้อำเภอบัวเชด ได้จัดวางผู้ใหญ่ใจดี คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน เป็นกลไกเยี่ยมเสริมพลังตลอดช่วงเข้าพรรษา

นายปฐวีกานต์ สิงคนิภา YSDN อำเภอบัวเชด ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการทำงานคู่ขนานกับกลุ่มเด็กเยาวชนในโรงเรียนและชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบัวเชด ว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินงานเชื่อมเครือข่ายเด็กเยาวชนทั้งอำเภอ และมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มาจากข้อมูลความต้องการของเด็กเยาวชน โดยหวังว่าเยาวชนจะมีความรู้ และมีทักษะชีวิตที่ห่างไกลจากบุหรี่ สุรา ยาเสพติด กัญชา และกระท่อม ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand