จังหวัดน่าน จัดงานแห่เทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน จัดงานแห่เทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เนื่องในวันสำคัญเทศกาลวันเข้าพรรษาบริเวณช่วงเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย จัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งจัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษา

โดยมีชุมชน-หมู่บ้านในเขตเทศบาลร่วมกับสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่านเข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสำหรับการจัดงานแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองน่าน จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่นับถือพุทธศาสนา ได้เข้าใจและตระหนักถึงวันสำคัญของวันเข้าพรรษาและได้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามวิถีของชาวพุทธ ได้ทำบุญร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

และเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป พร้อมกันนี้ขบวนแห่เทียนพรรษา ยังได้ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่านอีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand