คนวังแสง ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีปฏิญาณตนคนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา และการเสวนาต้นแบบชุมชนคนสู้เหล้า ณ วัดบ้านหนองบัว ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก นายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ เป็นประธานในพิธี นายศฎายุช ไชยะลาด ได้กล่าวว่า

การรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานศพและงานประเพณี จะช่วยลดปัญหาการติดสุราของคนในชุมชนได้ พ่อ-แม่ มีส่วนสำคัญต่อการดื่มของลูก เข้าพรรษาปีนี้ ผมก็หวังว่าทุกท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆ ผมขอสนับสนุนและชื่นชมผู้ที่สามารถเลิกดื่มสุราได้ เพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างดี ส่วนผู้ที่ยังเลิกไม่ได้การงดหรือลดการดื่มในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี กิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่ดี สมควรได้รับการสนับสนุน เพราะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เป็นกิจกรรมที่สามารถลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว เทศกาลเข้าพรรษาเป็นประเพณีสำคัญของชาวพุทธมายาวนาน ถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลการทำบุญ เจริญสติ ละจากอบายมุขทั้งปวง

และนำชาวบ้านตำบลวังแสงกล่าวปฏิญาณตนบวชใจ หลังจากได้กล่าวปฏิญาณตนบวชใจแล้ว ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตำบลปลอดเหล้าในงานบุญ/ งานศพ/ งานประเพณี ระหว่างนายอำเภอแกดำ และผู้นำชุมชน ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดร.ผดุงศิษฎ์ ชำนาญบริรักษ์ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้คืนข้อมูลการคัดกรองผู้ดื่มสุราของตำบลวังแสง พบว่า ประชากรตำบลวังแสง มีจำนวน 4,731 คน มีผู้ดื่มสุราเพียง 230 คน คิดเป็นร้อยละ4.86 และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสุราโดยเฉลี่ย คนละ 562.93 บาทต่อเดือน หากผู้ดื่มสุราสามารถงดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน จะสามารถประหยัดเงินได้กว่า 388,425 บาท กิจกรรมสุดท้ายจะเป็นการเสวนาคนต้นแบบเลิกเหล้า

โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ ดร.ผดุงศิษฎ์ ชำนาญบริรักษ์ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, นายบุญเลี้ยง สาแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว, นายเฉลียว ทับพิมพ์แสน รองประธานสภา อบต.วังแสง, นายลาหุล จันปัญญา ลูกจ้างอบต.วังแสง และนายยุทธพิชัย จันปัญญา ผู้ช่วยกองงานสาธารณสุข อบต.วังแสง จากการเสวนาทุกคนเห็นดีที่จะมีการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพ เพื่อครอบครัว และลดรายจ่าย รวมถึงการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า เพราะเจ้าภาพสามารถประหยัดเงินได้ 2-3 หมื่นบาท

นายสมนึก ไชยสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและงานบุญ/ งานศพ/ งานประเพณีปลอดเหล้า เพื่อให้คนตำบลวังแสงมีสุขภาพที่ดี และมีความสุข

กองบรรณาธิการ SDNThailand