กิจกรรม “ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าครบพรรษา ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น.ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ร่วมกับว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าครบพรรษา ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19”

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเกอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบ้านมาง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านมาง(พขต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมางโรงพยาบาลเชียงม่วน ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม “ชวน ช่วย เชียร์ งดเหล้าครบพรรษา ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19”

เพื่อแก้ไขปัญหาจากสุรา เนื่องจากชาวเหนือมีค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคสุราในลำดับตันๆของประเทศ รวมถึงจังหวัดพะเยา และเป็นที่ทราบกันดีว่าผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยโรคต่างๆมากกว่า ๒๐๐ โรค รวมถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาความสัมพันธ์ ความสงบเรียบร้อยในชุมชน สังคม ฯลฯ

กองบรรณาธิการ SDNThailand