ครูดี เด็กดี ไม่มีอบายมุข YSDN ขอนแก่น พัฒนาแกนนำเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู (ครูดีไม่มีอบายมุข)

ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (ครุสามัคคี 3) ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดขอนแก่น พี่สอนน้อง…เตรียมความพร้อมสู่การเป็นครู มีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (ครุสามัคคี 3) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน มีแกนนำเยาวชน นักศึกษาวิชาชีพครูร่วมเป็นวิทยากรพี่สอนน้อง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ให้ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่ ยาเสพติด และอบายมุข ได้รับเกียรติจาก นางกัญภร หน่อสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (ครุสามัคคี 3) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

โดยมี นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ) กล่าวรายงานว่า พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติ โอกาสนี้ประธานในพิธีได้นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมออกแบบโพสตอร์การ์ดชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เพื่อให้เด็กนำไปมอบแด่ผู้ปกครองในช่วงเลิกเรียน กิจกรรมฐานวิชาการ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย และกิจกรรมกีฬามหาสนุก สร้างค่านิยมปลอดเหล้า ปลอดภัย

ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand