เทศบาลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนลดการดื่มแอลกอฮอล์

เทศบาลตำบลสันโป่ง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลสันโป่ง และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน “ลดการดื่มแอลกอฮอล์”

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาล โดย นายสมเพชร์ มูลเมฆ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนป่าติ้ว ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนค่านิยม ลดแรงสนับสนุนการดื่มและอัตราดื่มสุราในชุมชนตำบลสันโป่ง

รวมถึงผลกระทบที่จะได้รับจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงผลการดำเนินงานของเครือข่าย ชุมชนลดการดื่มในตำบลสันโป่งให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจตามที่ได้ร่วมพิธีลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ทั้งนี้ได้มีลงบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนลดการดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างองค์ความรู้ในการงดการดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในการรณรงค์ การงดการดื่มในชุมชน เทศบาล หมู่บ้านจะร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย บ้านหนองอาบช้าง /บ้านป่าติ้ว / บ้านใหม่จอมแตง /บ้านดงเหนือ

กองบรรณาธิการ SDNThailand