รวมตัว 16 ชุมชนสู้เหล้าภาคใต้ตอนบนเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษาเชิงรุก

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ทางเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนจัดประชุมแกนนำชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง หรือชุมชนสู้เหล้า 16 ชุมชนจาก 7 จังหวัดร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัด โดยมีเป้าหมาย การสร้างความเข้าใจร่วมในการขับเคลื่อน ชวนคนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง แบบเข้มข้นตลอดพรรษาและ วางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าตลอดทั้งปี

                นายองอาจ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า

ภายใต้สถานการณ์ เสรีนิยมทำให้สถานการณ์การดื่มของเยาวชนและผู้หญิงมากขึ้น อีกทั้ง มีกระแสค่านิยม การดื่มน้ำกระท่อมและสูบกัญชา อย่างเสรีทำให้งานงดเหล้า มองแค่เรื่องเหล้า-เบียร์ไม่ได้อีกแล้ว และภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวการทำงานงดเหล้าในปี 2565 จึงมีการร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทยที่ส่งผ่านไปทุกอำเภอ รวมถึงกระทรงสาธารณะสุขที่จะส่งผ่านไปถึง อสม.ซึ่งชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงทั้ง 16 แห่งจะต้องทำงานเชิงการบูรณาการกับภาครัฐอีกทั้ง ต้องเพิ่มความเข้มข้นด้านปัจจัยเสี่ยงอื่น โดยเฉพาะ กัญชาและนำกระท่อม4×100 ซึ่งจะมีการรายงานผลเชิงรูปธรรมกับทางอำเภอและสาธารณะสุขอำเภอในพื้นที่ชุมชนทับซ้อนจึงเป็นโอกาสของการทำงานงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนต้นแบบ

                กำนันอภินันท์ แสนเสนนา แกนนำชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช กล่าวเสริมว่า

ครั้งนี้เป็นการประชุมที่ทำให้ได้มองเห็นภาพร่วมกันโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการทำงานปัจจัยเสี่ยง ซึ่งทางปกครองก็ทำอยู่แล้วและ สาธารณะสุขก็ทำอยู่แต่เมื่อมีการบูรณาการร่วมกันทำให้ เห็นโอกาสและแนวทางในการพูดและทำในทางเดียวกัน ซึ่งเบื้องต้นทางชุมชนมีกิจกรรมปฎิญาณตนชวนลงชื่องดเหล้าครบพรรษา และจะใช้เครื่องมือการลงชื่อในระบบ รวมถึงในพื้นที่จะมีการ ติดตาม ชวน-ช่วย-ชม และเชียร์ ตลอดพรรษาและที่สำคัญปีนี้จะเน้นการชวนงดเหล้านำกระท่อม และ หยุดเสรีกัญชาด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand