เสริมพลังชุมชนสู้เหล้าต้นแบบ ตำบลดงบัง และเวทีประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ เลิกเหล้าตลอดชีวิต ตำบลดงบัง

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ชมรม อ.สคล. (อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า) ตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง รพ.สต.ดงบัง และเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมเสริมพลังชุมชนสู้เหล้าต้นแบบ และเวทีประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต ต.ดงบัง

โดยได้เกียรติจาก นายชัยณรงค์ ทองยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ ประจำปี 2564 คนหัวใจหิน คนหัวใจเหล็ก คนหัวใจเพชร และมอบป้ายงานบุญปลอดเหล้า แก่อ.สคล. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 ผืน นายปรีชา ยะถา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ได้คืนข้อมูลสถานการณ์การจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ตำบลดงบัง ปี 2564 จากการสำรวจข้อมูลผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลดงบัง จำนวน 2,258 คน พบว่ามีผู้ดื่มเพียง 14.92% ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษาและงานบุญประเพณีปลอดเหล้าตลอดเกือบ 10 ปี กิจกรรมในวันนี้ ได้มีเวทีเสวนาชุมชนสู้เหล้าต้นแบบ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย นายดำรง เสนาโนฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง, นายสัมฤทธิ์ ยอดสะเทิน กำนันตำบลดงบัง, นายประเสริฐศิลป์ พวงสีเคน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง, นายบุญชอบ สิงห์คำ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม และนายปรีชา ยะถา ผอ.รพ.สต.ดงบัง ได้แสดงความคิดเห็นต่อชุมชนสู้เหล้าต้นแบบตำบลดงบัง ว่างานบุญ งานศพ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย งานละ 2-3 หมื่นบาท ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทางอบต.ดงบัง ยินดีสนับสนุนงาน เพื่อให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ส่วนสิ่งที่ต้องพัฒนา คือการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมถึงกัญชาด้วย อยากให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ลานกีฬา ลานความสุข และอยากให้ประชาชน ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสุดท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตำบลดงบัง ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสัมฤทธิ์ ยอดสะเทิน กำนันตำบลดงบังเป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณ

กองบรรณาธิการ SDNThailand