อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามข้อตกลงปรับค่านิยมงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565

เมื่อเวลา 9.30 น. วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอท่าหลวง ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับ สมาคมสถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลพบุรี (สคล.ลพบุรี) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) กับ หัวหน้าส่วนงานราชการ สาธารสุขอำเภอ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ตลอดจน ผู้ปฏิบัติงานประจำชุมชน จาก 6 ตำบล 45 หมู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “รณรงค์สร้างการรับรู้ปรับค่านิยม งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2565     

นายอำเภอท่าหลวง ได้แสดงวิสัยทัศน์ ในการเป็นต้นแบบการนำองค์กร ในการปฏิบัติการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามบันทึกลงนามข้อตกลง “เชิญ ชวน ช่วย ชม เชียร์” การปรับเปลี่ยนค่านิยมของนักดื่ม..งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมให้กำลังใจในการรณรงค์ว่า

“เรากำลังจะเข้าสู่งานบุญใหญ่ช่วงเข้าพรรษา ..ผู้นำเป็นพลังสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม หากผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญ

เอาใจใส่ดูแล เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ โดยมีเจตนารมณ์ ชวน ช่วย เชียร์ ให้ประชาชนที่เป็นนักดื่ม ลด ละ เลิกเหล้า ช่วงเข้าพรรษา…ผู้นำต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม พร้อมขับเคลื่อนนำพาสังคมให้ปลอดโรค ปลอดภัย…จริงอยู่ว่า การดื่มสังสรรค์ เป็นเรื่องส่วนบุคคล มี 2 นัยยะ ที่นายอำเภอเคารพ คือ การดื่ม การสังสรรค์ บังคับไม่ได้แต่อยากให้รู้ระเบียบกฎหมาย สถานที่ห้ามดื่ม ให้ควบคุมดูแล มีพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน ขอให้เชื่อว่า สิ่งที่ทางหน่วยงานราชการแนะนำนั้น เพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆ…การลดละเลิกอบายมุข ในระยะเวลาไม่กี่เดือน เป็นบุญกุศล ได้อานิสงส์ บุญกุศลมาก มีสุขภาพดี โดยเฉพาะค่านิยมการจัดเลี้ยงเหล้าในงานบุญงานบวช ในทางพุทธศาสนาค่อนข้างขัดแย้ง หากเราปรับทัศนคติเรื่องนี้ได้ การดื่มเหล้าในงานบุญต่างๆ จะลดลง เจ้าภาพจะประหยัดเงิน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้น ชี้ให้เห็นประโยชน์เรื่องการลดค่าใช้จ่าย ที่สำคัญเป็นเรื่องสุขภาพเพื่อพิสูจน์ว่า เราทำบุญได้ 100 % อย่าไปทอนบุญตัวเอง”  

        อีกทั้ง ยังได้นำกล่าวปฏิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์เชิงรูปธรรมว่า  

“ในฐานะผู้นำ เราจะร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า อบายมุข ทุกรูปแบบ ตลอดช่วงเข้าพรรษา เราจะไม่สนับสนุน ไม่เห็นด้วย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การพนัน และ อบายมุขทุกชนิด เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด และ เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ตั้งใจ เลิกเหล้า บุหรี่ อบายมุข และ การพนัน ที่สำคัญที่สุด ในฐานะผู้นำ เราจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี”

เครดิตข้อมูล/ภาพ:       วิษณุ เฉลิมนนท์ สสอ.ท่าหลวง

                        ภรธิดา  เวียงสงค์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลพบุรี

รวบรวม/เรียบเรียง        อารีย์  เหมะธุลิน  ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคกลาง

กองบรรณาธิการ SDNThailand