สคล.นราธิวาส “เข้าพบนายอำเภอตากใบ” สานสัมพันธ์การทำงานร่วม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง “ได้เข้าพบนายอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส”

เพื่อสานสัมพันธ์และเชื่อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณอัสมี เจ๊ะบือราเฮง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส ได้อธิบายกระบวนการขับเคลื่อนงานในอำเภอตากใบ โดยมีการขับเคลื่อนงานในประเด็นลด ละ เลิก บุหรี่ ใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ พื้นที่บาเดาะมาตี ตำบลไพรวัน พื้นที่ยูโย ตำบลบางขุนทอง และพื้นที่ท่าแพรก ตำบลเจ๊ะเห และยังมีการขับเคลื่อนงานในประเด็นปัจจัยเสี่ยง เช่น ประเด็นอุบัติเหตุบนท้องถนน ประเด็นอุบัติใหม่ และประเด็นใบกระท่อม

เป็นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อีกทั้งยังขับเคลื่อนงานในการสร้างเยาวชนแถว 2 แถว 3 เพื่อมาสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป ในปีนี้ทางสคล.นราธิวาสได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน โดยการเน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เป็น “การเชื่อมพลังภาคี” สคล.นราธิวาสได้วางกรอบในการขับเคลื่อนงานที่อยากให้เกิดขึ้น คือการผลักดันนโยบายระดับอำเภอให้มัสยิดในอำเภอตากใบ 37 แห่ง ปลอดบุหรี่ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และชมรมอีหม่ามประจำอำเภอตากใบ อีกทั้งได้วางการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดอีกด้วย คุณคอลีเย๊าะ ตือบิงหม๊ะ ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจะเป็นการหนุนเสริมกระบวนการภาคประชาสังคมในการลดและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ ปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพอื่นๆ ภายใต้การขับเคลื่อนงานของ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งแต่ละจังหวัดมีการขับเคลื่อนงานตามบริบทของพื้นที่เป็นหลัก

อีกทั้งได้ขอความร่วมมือให้ท่านเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับสคล.นราธิวาส และเป็นสะพานเชื่อมการทำงานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของนายอำเภอท่านก่อน(ท่านสังคม เกิดก่อ) รวมทั้งขอความร่วมให้ท่านช่วยเป็นกระบอนเสียงในการเชิญชวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ด้วย

ท่านว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ ได้กล่าวว่า

การขับเคลื่อนงานในประเด็นลด ละ เลิก บุหรี่ ต้องให้ความสำคัญกับคนที่ไม่สูบบุหรี่และคนที่สูบบุหรี่ว่าจะขับเคลื่อนงานอย่างไร เพื่อให้เขาเห็นความสำคัญ และควรเน้นให้ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เป็นแบบอย่างก่อน ส่วนคนที่อยากลด ละ เลิก บุหรี่ ถ้าเขามีใจกล้าที่จะก้าวขาเข้าร่วมโครงการกับเราก็ถือว่าดีแล้ว เราอย่าไปบังคับให้เขาเลิก แต่เน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลด ละ เลิก บุหรี่ ว่ามีผลต่อตัวเองและคนรอบค้างอย่างไรบ้าง ส่วนประเด็นเหล้าก็เป็นที่น่าเป็นห่วง เพราะในวงเหล้าเขาวัดด้วยความจริงใจ คนที่ดื่มเหล้าจะยึดว่า “เหล้า คือ กุญแจเชื่อมต่อสังคม” เป็นการสร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน มันเป็นค่านิยมที่สืบทอดกันมายาวนาน เพราะการดื่มเหล้าในสังคมทุกคนให้ความหมายว่าได้ใจ ได้เพื่อน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี และท่านได้กล่าวว่าที่จริง “เรื่องเหล้าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ กุญแจเชื่อมความสัมพันธ์” แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของคนในสังคมไปแล้ว

การเข้าพบนายอำเภอเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ท่านเป็นกันเอง เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และพร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งเป็นมินิหมายที่ดีในการขับเคลื่อนงานต่อไป #สสส#งดเหล้า#เครือข่ายงดเหล้า#สคลใต้ล่าง#งดเหล้าใต้ล่าง#ชมรมคนเลิกบุหรี่นราธิวาส#มัสยิดปลอดบุหรี่#ชุมชนคนเลิกบุหรี่

กองบรรณาธิการ SDNThailand