พระสงฆ์อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ บำบัดนักดื่ม ด้วยการบวชพระ ใช้ธรรมะ กรรมฐานและสติปัฏฐาน 4 เป็นเครื่องมือช่วย

จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จังหวัดหวัดเชียงใหม่ มีความชุกของนักดื่มถึงร้อยละ 35 โดยมีการแบ่งสัดส่วนประเภทนักดื่มออกไปอีก พบว่ามีสัดส่วนของนักดื่มที่ดื่มหนักถึงร้อยละ 38.4 บางรายต้องเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาล

พระสมุห์จำเริญ จนฺทูปโม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่างานด้านการรณรงค์การงดเหล้า หรือ ลด ละเลิกอบายมุข ถือเป็นงานที่ทางคณะสงฆ์ อำเภอแม่วางเองให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะพระสงฆ์เอง ก็ได้ใช้เรื่องของธรรมะ เป็นเครื่องมือในการช่วยบำบัดนักดื่ม เช่น การเทศนาสั่งสอนในโอกาสต่างๆ การรณรงค์ให้วัดเป็นเขตปลอด อบายมุข เหล้าเบียร์

และจากปัญหาการดื่มเหล้าของคนในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมา พบว่า มีกลุ่มอดีตพระที่ลาสิกขาออกไปแล้ว ได้อยู่ในกลุ่มของนักดื่ม ที่ดื่มหนัก บางรายต้องได้รับยามาช่วยในการบำบัดรักษา อาตมภาพเอง มองว่ากลุ่มอดีตพระเหล่านั้นเขาน่าจะยังมีภูมิธรรม หลงเหลืออยู่ เนื่องจากบางคน เป็นถึงอดีตเจ้าอาวาสก็มี อดีตนักธรรมบาลี ก็มี จึงได้รวมกลุ่มแล้วชวนกลับมาบวชอีกครั้ง หวังใช้ธรรมมะ การวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน 4 มาช่วยบำบัดให้กลับมาปกติ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง คือ เข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ สติปัฏฐานมี 4 อย่าง การตามอนุปัสสนาในกาย เวทนา จิต และธรรม

จนในที่สุดก็สามามารถกลับมามีภูมิธรรมอีกครั้ง มีสติที่ดี เข้าใจโลก เข้าใจธรรม เลยขยายผล แล้วใช้การบวชพระเป็นเครื่องมือในการช่วยบำบัดนักดื่ม โดยการให้อธิษฐานจิตปฏิญาณตนก่อนบวช เมื่อบวชเข้ามาแล้ว พระสงฆ์ก็ช่วยกันดูแล ฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้ที่เข้ามาบวช บางราย เมื่อถึงกำหนดลาสิกขาก็ขอบวชต่อ เนื่องจากรู้สึกดี สงบ เย็นและเห็นความจริง ขอศึกษาธรรมะต่อ ๆ ไป

ท้ายสุด พระสมุห์จำเริญ จนฺทูปโม เล่าต่ออีกว่า จากการดำเนินงานรณรงค์ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เปราะบาง (เด็กเยาวชน) ที่ทางครอบครัวแตกแยกหย่าร้างกันจากปัญหาเรื่องเหล้า ได้เข้ามาขอบวชเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม และจำวัดอาศัยบุญผ้าเหลือง ทางคณะสงฆ์จึงให้การอนุเคราะห์ในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ และใช้โอกาสนี้ดูแลสร้างภูมิคุ้มกัน การหลุดเข้าไปในวงจรของนักดื่มหน้าใหม่ต่อไป

ประมวลภาพงานบวช (นักดื่ม) ปี2563-2564

บวชสร้างสุข…เห็นทุกข์เห็นธรรมะ เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจน ก็ต่อเมื่อเรามองเข้าไปในใจตัวเองเท่านั้น
บวชปฏิบัติธรรมเจริญสติกรรมฐานแนวสติปัฏฐาน 4

ติดต่อ โทร 08 1472 0275 พระจำเริญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอยสัพพัญญู