อำเภอเวียงชัย เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนวาระอำเภอเวียงชัย กิจกรรมงดเหล้า เข้าพรรษา งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

เวลา 13.00 น. นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนวาระอำเภอเวียงชัย กิจกรรมงดเหล้า เข้าพรรษา งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมเมื่อดำเนินการจนประสบความสำเร็จ จะสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเวียงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงชัย ร่วมพิธี ณ วัดราษฎร์ชุมพล หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

# ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย

# Y-SDN เวียงชัย

# ชมรมคนหัวใจเพชร

# ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

# โรงพยาบาลสมเด็จฯ อ.เวียงชัย

# อำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย

กองบรรณาธิการ SDNThailand