อำเภอเมืองลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก อบายมุข ปัจจัยเสี่ยง เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

4 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำพูน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน คุณกัลยา ใหญ่ประสาน ประธานสมัชชา และ คุณหมอจรรยา ธัญน้อม ร่วมติดตามหนุนเสริม การทำงานของเครือข่ายพระสงฆ์ และ ท่านเนตร พงษ์ตุ้ย สสอ.เมือง กลุ่มงานเลขา พชอ.เมืองลำพูน

กลุ่มงานจิตเวช รพ.ลำพูน ร่วมในเวที เพื่อสร้างพลังร่วมกัน ในการลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจน การสร้างเครือข่ายดักจับ กลุ่มผู้เสี่ยงทำร้ายตัวเอง ในพื้นที่ จ.ลำพูน ทำความเข้าใจ ทำกิจกรรมตระหนักรู้ คุณค่าของชีวิต และ การดักจับ ตามกระบวนการ 4 pillars คนลำพูนไม่ทิ้งกัน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอเมืองลำพูน และ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก อบายมุข ปัจจัยเสี่ยง เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 #พระคิลานุปัฏฐาก #พระอสว # เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเหล้า # ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand