จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนงานชุมชนบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่สิ่งเสพติด

จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนงานชุมชนบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่สิ่งเสพติด ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เตรียมแถลงข่าวการทำงานพร้อมบูรณาการหน่วยงานภาคภาครัฐ เพื่อคนลำปางปลอดภัย ปลอดเหล้าและปัจจัยเสี่ยง วานนนี้

นายชาญ อุทธิยะ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเหล้าจังหวัดลำปาง เปิดเผยการทำงานเครือข่ายพื้นที่ ว่า การดำเนินการงดการดื่มสุราในงานบุญประเพณี มีการทำงานในพื้นที่จำนวน 10 อำเภอ เริ่มแรกได้เน้นการงดเหล้าในงานศพ จนขยายเป็นงดเหล้าในงานบุญประเพณี ที่คงการงดเหล้าได้ในงานศพ ส่วนงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานสลากภัต และงานบวชทำได้ในบางพื้นที่ โดยได้แกนนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละพื้นที่ ร่วมกันกำหนดแผนการพัฒนา และติดตามผล มีพื้นที่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการร่วมมือของภาคีเครือข่ายในตำบล ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะทำงานในตำบล และคณะทำงานระดับจังหวัด ซึ่งในปี 2565 ทางเครือข่ายจะเคลื่อนงานบูรณาการเข้าไปสู่ภาครัฐ ในการช่วยสนับสนุนงานไม่ว่างบประมาณและวิชาการ โดยในวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น. จะมีการแถลงข่าวโดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ให้ใช้สถานที่วัดบรรพตสถิต ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง และนำคณะสงฆ์ร่วมขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ทั้งจังหวัด มีผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นายอำเภอวังเหนือ SGC ลำปาง หน่วยงานภาครัฐ ชมรมคนหัวใจเพขร และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าว จึงขอเชิญพี่น้องสื่อมวลขนและผู้นำเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ต่อไป.

กองบรรณาธิการ SDNThailand