อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นำผู้สมัครใจและผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง งดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 … เวลา 09.00 น. นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง นำผู้สมัครใจและผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอทุ่งหัวช้าง

โดยนายกำพล หมอกมุงเมือง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและโครงการอำเภอบูรณาการ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างนายอำเภอ และประชาคมงดเหล้าจังหวัด เป็นโอกาสที่ดีตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยนายอำเภอจะได้ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน ฝ่ายศาสนา

โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมกัน ชวน ช่วย เชียร์ประชาชนในพื้นที่ให้ตั้งใจลด ละ เลิกในโอกาสเข้าพรรษาปีนี้ ซึ่งในบางแห่งอาจจะสามารถทำข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นมติของชุมชนจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่อยากเลิกเหล้าได้มากยิ่งขึ้น

กองบรรณาธิการ SDNThailand