คณะสงฆ์เมืองแพร่ ร่วมเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา

คณะสงฆ์เมืองแพร่ ร่วมเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์ นำชุมชนหนองม่วงไข่ ขับเคลื่อนต้นแบบการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงงดเหล้าเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 เวลา 13.00 น.

ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่ โดยนายอนันต์ กันจะนะ ผอ.รพ.สต.หนองม่วงไข่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ ลงพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ วัดหนองม่วงไข่ โดย ผอ.รพ.สต.

ได้กล่าวนำเรียนคณะกรรมการว่า อำเภอหนองม่วงไข่ เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า ในการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนได้เรียนรู้ในการสร้างสภาพแวดล้อมปลอดปัจจัยเสี่ยงและร่วมกันป้องกันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในปี 2565 ได้รับความเมตตาจากพระครูโกศัยสุนทรกิจ เลขาเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ที่ได้หนุนเสริมการทำงานของเครือข่ายให้ทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ โดยใช้พื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษาและการบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ ไปสู่ทุกอำเภอของจังหวัดแพร่ จากนั้นพระครูสุตพัฒนกิตติ์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่ เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงไข่ ได้นำเรียนคณะกรรมเพิ่มเติม ในการทำงานของเครือข่ายที่ได้ดำเนินงานในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้สร้างเครือข่ายชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาคนในพื้นที่ให้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างสังคมปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด

กองบรรณาธิการ SDNThailand