มหกรรมรับน้อง NO-S NO-L โนโซตัส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 14 ปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่มีความรุนแรง เน้นสามัคคี เคารพสิทธิและหน้าที่

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2565 เวลา 08.30 น. … ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.ร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรม NO-S NO- L โนโซตัส ณ ลานกัฬา มทร.ล้านนา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14

โดยร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดฐานกิจกรรมรับน้อง จำนวน 9 ฐานเกี่ยวกับงานวิชาการและนันทนาการสร้างสรรค์ เน้นเรื่องความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ และในช่วงเย็นจะมีพิธีปฎิญาณตนกล่าวคำสัตยาบันในการไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั่งนี้การจัดกิจกรรมรับน้องได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้ปกครองได้ร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย.

กองบรรณาธิการ SDNThailand