จังหวัดน่าน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมงานงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ประชาคมจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมงานงดเหล้าเข้าพรรษา

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเตรียมงานงดเหล้าเข้าพรรษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ประกาศให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน และยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนคนน่านสู้เหล้าจังหวัดน่าน

พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน เปิดการประชุมเตรียมงานงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินการ ชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดน่าน และรณรงค์ให้งดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษา นำโดยนายเอนก สิทธิ ผู้จัดการเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน ในฐานะผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และเครือข่ายงดเหล้า เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง บ้านพญาวัด ตำบลดูใต้ , บ้านเขาน้อย ตำบลดูใต้ , บ้านมิ่งเมือง ตำบลในเมือง และบ้านสบกอน ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องกิจกรรม เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ ร่วมสร้างชุมชนคนน่านสู้เหล้า ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

จังหวัดน่านถือว่ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีตัวชี้วัด จากระดับการเก็บภาษีเหล้า เบียร์ ของจังหวัดน่าน ปี 2565 ด้วยเหตุนี้เครือข่ายงดเหล้าจำเป็นจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน คิดค้นสร้างกลยุทธและยุทธวิธี เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยเร็ว

กองบรรณาธิการ SDNThailand