TO BE NUMBER ONE & YSDN อำเภอกระนวน สร้างแกนนำเยาวชนนักรณรงค์พันธุ์ดี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องภูคำแสน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผอ.โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนนักรณรงค์พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE & YSDN อำเภอกระนวน และขยายเครือข่าย สู่โรงเรียนขยายโอกาส

พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษและมอบป้ายสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 5 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และโรงเรียนเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ด้านนายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ในนามผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้งบประมาณโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่หรือ YSDN ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากรจากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็นเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาเครือข่าย โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา โรงเรียนชุมชนกระนวน โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ และโรงเรียนยางคำพิทยาคม รวมจำนวน 50 คน นักเรียนแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จำนวน 20 คน และคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 90 คน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากการที่ได้ลงไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนและมีการคัดเลือกแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้ามาเป็นแกนนำระดับอำเภอ

และคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนรณรงค์งดเหล้าบุหรี่ยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง เป็นเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ ตามตารางการอบรม

ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผอ.โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วยนางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม และคณะวิทยากร

ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ สคล.ภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand