MOU เข้าพรรษาและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

เช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.30 น.

นายคฤทธิ์ เพชรสูงเนิน เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอกระนวน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งดเหล้าเข้าพรรษา และงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ๗ หน่วยงาน ๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีนางวรลักษณ์ พูดเพราะในนามสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ในนามเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น และ นายเจษฎา วงค์มณี ในนาม YSDN อำเภอกระนวน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ) ในนามเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการลงนามเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรมเข้าพรรษาวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระนวน ทั้ง ๑๐ แห่ง จัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

มุ่งเน้นความร่วมมือใน ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ๒. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและงานบุญประเพณีต่างๆ ๓. ด้านการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฏหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และเป็นการสร้าง ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น”

ภาพ/ข่าว เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand