คณะสงฆ์อำเภอเวียงชัย หารือร่วมกับฝ่ายบ้านเมือง ในการขับเคลื่อนพลังบวร สู่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุขในงานบุญ ประเพณี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. พระครูรัตนชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และพระวินยาธิการอำเภอเวียงชัย โดยมีนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเวียงชัย และนางกัลยา สังวาลย์ทอง ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรอำเภอเวียงชัย พร้อมกับYSDN เวียงชัย เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยมีสาระสำคัญของการประชุมเพื่อหารือร่วมกับฝ่ายบ้านเมือง ในการขับเคลื่อนพลังบวรสู่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเวียงชัย ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน การทำข้อตกลงร่วมกันเรื่องงดเหล้า และอบายมุขในงานศพ การงดเหล้าเข้าพรรษา ตลอดจนถึงเรื่องการขอความร่วมมือการปฏิบัติการของพระวินยาธิการอำเภอเวียงชัย ซึ่งนับว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับฝ่ายบ้านเมืองไปในแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดเป็นรูปธรรม จึงได้มีการกำหนดประชุมลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) อีกครั้งในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นี้