สถานศึกษาเครือข่าย YSDN ทั่วขอนแก่น รณรงค์งดเหล้า งดบุหรี่ และยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2565 นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งซึ่งเป็นเครือข่ายของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและแกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดขอนแก่น

ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้างดบุหรี่และยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) โดยทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนสื่อรณรงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นทั้งในระดับอำเภอ ระดับตำบล และสถานศึกษา ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการบูรณาการทำงานร่วมกันของส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ และยังมีอีกหลายโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมหลังจากวันนี้ ซึ่งถือเป็นช่วงเดือนวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand