ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว ประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน ยกระดับการเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา

วันนี้ ทางคณะทำงานตำบลเขื่อนผาก ได้ประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน ยกระดับการเคลื่อนงาน โดยดึงพลังชุมชนจากทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม เป้าหมายลดการบริโภคเหล้าให้เหลือน้อยที่สุด ชูประเด็นปัญหาสุขภาพในการเคลื่อนงาน

นายสังวาล จันทร์ติ๊บ ผอ.รพ.สต.บ้านแพะ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งานศพปลอดเหล้า โครงการสร้างความตระหนักของชุมชนด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการบริโภคสุราและการสูบบุหรี่ระดับครัวเรือน กิจกรรมงานบุญปลอดเหล้า ปี 2562 มีการขับเคลื่อนมาตรการระดับหมู่บ้านตำบล โดยกำหนดให้มี ธรรมนูญสุขภาวะตำบลเขื่อนผาก ซึ่งในธรรมนูญสุขภาวะตำบลเขื่อนผาก หมวดที่ 2 ข้อ 22 คนตำบลเขื่อนผาก ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่ขาย ไม่ดื่มเหล้าวันพระ ไม่เลี้ยงเหล้าในงานที่มีการอาราชธนาศีล ผู้นำศาสนาทุกระดับไม่ดื่มเหล้า ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และ ยังมีชมรม คนหัวใจหิน ชมรมคนหัวใจเพชร ในตำบลเขื่อนผากที่มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการ SDNThailand