การดูแลเด็กให้เติบโตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา Movendi ได้จัดการอบรมออนไลน์เรื่องการดูแลเด็กให้เติบโตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี โดยมีผู้เชียวชาญจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime หรือ UNODC) เป็นวิทยากร เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ (1) ทักษะที่เด็กควรได้รับการพัฒนา (2) แนวทางการดูแลเด็กโดยเฉพาะทักษะการฟัง (Listen)

ส่วนแรกทักษะที่เด็กควรได้รับการพัฒนา : เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคมและอารมณ์เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต โดย UNODC เห็นว่ามี 5 ทักษะที่เด็กควรได้รับการพัฒนา ซึ่งได้แก่

1. ทักษะการบริหารตนเอง (Self-management) โดยเด็กควรเข้าใจและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ คิดก่อนพูดและทำสิ่งต่างๆ สามารถวางเป้าหมายและวางแผนชีวิตได้

2. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) โดยเด็กควรเข้าใจอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง รวมถึงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ ส่งผลต่อตนเองอย่างไร

3. การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Responsible decision making) โดยเด็กควรมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดลำดับความสำคัญ สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมถึงทราบว่าการตัดสินใจของตนเองส่งผลกระทบด้านบวกต่อผู้อื่นหรือไม่

4. ทักษะการบริหารความเครียด (Stress management) เด็กควรได้รับการฝึกให้สามารถดูแลตนเองได้รวมถึงสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ และสามารถจัดการตนเองได้เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด

5. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (Relationship skills) เด็กควรได้รับการฝึกให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุมคนที่หลากหลายได้ รวมถึงมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถสื่อสารเช่นสามารถฟังและสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้

ส่วนที่สองแนวทางการดูแลเด็ก โดยเฉพาะทักษะการฟัง (Listen) : เป็นการประกาศเจตนาของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ว่าจะผลิตสื่อและให้การสนับสนุนผู้ปกครองและผู้ที่ดูแลเด็กในการป้องกันเด็กจากยาเสพติด ในเว็บไซต์ของ UNODC มีสื่อวิดีทัศน์และบทความให้ศึกษาเช่นเรื่องวิธีการแสดงความรัก วิธีการฟังเชิงรุก การออกแบบกิจกรรมของครอบครัว การเสริมสร้างทักษะด้านความอดทน วิธีการชื่นชมเด็ก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม UNODC เห็นว่าทักษะการฟังเป็นขั้นตอนแรกในการเสริมสร้างให้เด็กเติบโตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี โดยในระยะยาวการฟังจะช่วยสร้างให้มีสุขภาวะที่ดีเพราะการที่เด็กได้รับการตอบสนองที่ดีจะทำให้เด็กมีความมั่นใจและมีความฉลาดทางอารมณ์สูง และเป็นการปกป้องเด็กจากการป่วยทางจิตและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงเป็นการปกป้องเด็กจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติดด้วย

หมายเหตุ : เว็บไซต์ของ UNODC https://www.unodc.org/unodc/en/listen-first/