จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน YSDN

วันที่ 11-12 เดือนมิถุนายน 2565 ณ.โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการปฏิบัติการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่(ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

เป็นการอบรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำ จำนวน 39 คน ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน เรื่องการลดนักดื่ม นักสูบ หน้าใหม่ และเป็นการวางแผนการดำเนินงานด้านการสร้างแนวทางป้องกัน นักดื่ม นักสูบ หน้าใหม่ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อให้แกนนำ Y-SDN จังหวัดเชียงใหม่ เกิดเครือข่าย ปฏิบัติการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

โดยการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้แกนนำเยาวชน 14 กลุ่ม ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพความเป็นผู้นำ และมีความสัมพันธ์ที่ดี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนงาน YSDN จังหวัดเชียงใหม่ 2.เพื่อให้เยาวชนมีทักษะการด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น และมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3.เพื่อให้เกิดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิบัติการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อการสร้างแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ของเยาวชน YSDN จังหวัดเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ SDNThailand