เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับอำเภอกัลยา ผ่านกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)

เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับอำเภอกัลยา ผ่านกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) ร่วมทำงานส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ

โดยเริ่มจากงดเหล้าเข้าพรรษา 2565 มหามงคล สร้างสุขให้สังคม ตนเอง และครอบครัว เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 เวลา 14.00 น. คณะทำงาน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมปรึกษาการทำงานด้านคุณภาพชีวิตผ่านกลไก พชอ. กับว่า นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งการหารือได้เห็นพ้องร่วมกันในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เริ่มจากสมัครใจงดเหล้าเข้าพรรษาผ่านหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าพนักงานราชการ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.)

โดยกิจกรรมปฏิญาณตน ประกาศความตั้งใจ งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ติดตามช่วยชมเชียร์ ระหว่างพรรษา และเชิดชูบุคคลต้นแบบ นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและให้กำลังใจคนงดเหล้าตลอดทั้ง 3 เดือน เพื่อนำข้อมูลการทำงานมาสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นปัจจัยและปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอสันป่าตองสู่ระดับจังหวัดต่อไป

สำหรับรายงานการผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รายงานเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมี นักดื่มประจำในสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 16 รองลงมาคือภาคกลาง คิดเป็น ร้อยละ 13.7 นอกจากนี้ พบว่าภาคกลางและภาคเหนือ มีสัดส่วนนักดื่มหนักประจำสูงสุด คือ ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.7 ตามลำดับ สำหรับกลุ่มผู้ไม่เคยดื่มสุราเลยนั้น ภาคใต้มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 74.5 และภาคเหนือ มีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 46.1เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่แล้ว ในประชากร ทั่วไป (15 ปีขึ้นไป)

พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า ร้อยละ 40 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (ร้อยละ 45.3) ลำพูน (ร้อยละ 44.1) พะเยา (ร้อยละ 44.0) น่าน (ร้อยละ 42.4) และ สุรินทร์ร้อยละ 40.

Suchi Nueng

กองบรรณาธิการ SDNThailand