สวนสาธารณะปลอดสุรา และยาสูบ ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 บริเวณลานพ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ได้มอบป้ายสวนสาธารณะปลอดสุราและยาสูบ ให้กับเทศบาลเมืองพะเยา

โดยมี นางอัญชลี อุ่นเรือง รองนายกเทศบาลเมืองพะเยา และ ดร.อรีพร โกมลธง ผอ.กองสวัสดีการสังคม เป็นประธานรับมอบป้ายสวนสาธารณะปลอดสุรา และยาสูบ อีกทั้งมีเจ้าหน้าเทศกิจได้ออกตรวจ เตือน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยให้จัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแล เป็นสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย

กองบรรณาธิการ SDNThailand