อาจารย์-นศ.สถาปัตยกรรม มข.ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างผลงานศิลปะบนแผ่นผนัง มรดกความทรงจำการละเล่นชุมชนบ้านส่วย

อาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผศ.สิทธา กองสาสนะ
ผศ.เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร และ อาจารย์ ดร.สินินาถ โคตรุฉิน , นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน และศิษย์เก่า จำนวน 1 คน ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “มรดกความทรงจำการละเล่นชุมชนบ้านส่วย: การสร้างบทสนทนาต่างวัยผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมชุมชน 

ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2565 ณ ชุมชนบ้านส่วย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ถ่ายทอดเรื่องราวการละเล่นที่เป็นมรดกความทรงจำของตนเอง และชุมชนให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านส่วย ก่อนที่จะมีการสืบค้นตีความ และสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลงานศิลปะบนแผ่นผนัง (art on the wall) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกสองกลุ่มจากภายนอกชุมชนซึ่งมีความสามารถด้านศิลปะ และการออกแบบสภาพแวดล้อมคือ นักศึกษาปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

เข้ามาช่วยร่วมสร้างผลงานศิลปะในครั้งนี้ อันจะเป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้คนต่างวัยทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกชุมชน เกิดเครือข่ายการปฏิบัติการศิลปะในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมชุมชนต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างผลงานศิลปะบนแผ่นผนังที่เกี่ยวข้องกับมรดกความทรงจำการละเล่นให้กับพิพิธภัณฑ์บ้านส่วย  

โดยความร่วมมือจากคนภายใน และภายนอกชุมชนบ้านส่วย  ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น โครงการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในเมืองพิมายด้วยทุนทางวัฒนธรรม สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน YSDN นครราชสีมา สนับสนุนโดยประชาคมงดเหล้า จังหวัดนครราชสีมา, โครงการ 30 ปีหอศิลป์ถิ่นธารปราสาท สนับสนุนโดยโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand