พชอ.สันป่าตอง ประกาศวาระเมืองทอง เมืองธรรม เริ่มต้นที่งดเหล้าเข้าพรรษา

พชอ.สันป่าตอง ประกาศวาระเมืองทอง เมืองธรรม เริ่มต้นที่งดเหล้าเข้าพรรษา คณะอนุกรรมการพชอ.สันป่าตอง ด้านเชิดชูคุณธรรม นำประเด็นงดเหล้าเข้าพรรษาเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ผ่านเครือข่ายคณะสงฆ์องค์กรงดเหล้าพื้นที่ ให้ครอบคลุมทั้ง 11 ตำบลในปีนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นายประภาส ปาลี สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง เลขานุการพชอ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพชอ. ด้านเชิดชูคุณธรรม ปรึกษาหารือเตรียมงานกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยกล่าวว่า ปีนี้ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ได้ประสานงานให้เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ชวนคนลด ละ เลิก ในอบายมุขต่างๆ ผ่านอสม. กศน. โรงเรียน ท้องถิ่นท้องที่ และเครือข่ายพระสงฆ์ พร้อมชูวาระขับเคลื่อนสันป่าตอง เมืองทอง เมืองธรรม ให้ที่ประชุมได้รับทราบ หลังจากนั้น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โดยนางสาวณภัค พลเยี่ยม ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ได้นำเสนอกิจกรรมนายอำเภอชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ อบายมุขเข้าพรรษา มหามงคล สร้างสุขให้สังคม ตนเอง และครอบครัว และตัวอย่างกิจกรรม 3 ช่วงเวลาก่อนเข้าพรรษา ระหว่างพรรษา ออกพรรษา ให้ที่ประชุมได้ทราบแนวทางการทำงานร่วมกัน ในส่วนของภาคีเครือข่ายการทำงานเรื่องเหล้าในพื้นที่

พระครูวิวิชประชานุกุล เจ้าอาวาสวัดหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก ได้มาช่วยเสริมวิธีการเด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน โดยให้เด็กได้สะท้อนถึงปัญหาต่างๆในครอบครัว ในกิจกรรมเช่น ชวนพ่อเลิกเหล้า การสร้างกำลังใจให้กัน โดยคณะกรรมการต้องช่วยกันผลักดันกิจกรรมเป็นประเด็นงานที่หนุนเสริมกันได้ ท้ายที่สุดแล้วคือคนเลิกเหล้าได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา มีกำลังใจจากครอบข้างสังคมให้การยอมรับ และเสริมสร้างอาชีพให้กับคนเลิกเหล้า ไม่ต้องหวนกลับมาดื่มอีก ก่อนจบข้อหารือ

นายปรีชา วงษ์ทิพย์ นักวิชาการเครือข่าย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนโดยเสนอให้พชอ.สันป่าตอง จัดทำแผนงานของอำเภอในภาพใหญ่โดยมีงานเรื่องเหล้าเป็นประเด็นหนุนเสริม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ซึ่งจะง่ายต่อการทำงานของภาคีเครือข่ายมากขึ้น.

กองบรรณาธิการ SDNThailand