เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมการทำงานผ่านพชอ.สันป่าตอง ขับเคลื่อนงานด้านคุณภาพชีวิต เริ่มจากงดเหล้าเข้าพรรษา 2565

วันนี้(2 พ.ค.65) เวลา 11.00 น. นายธีระ วัชรปราณี ผจก.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และคณะทำงานพื้นที่นำโดยพระครูวิวิธประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดหัวริน ร่วมปรึกษาการทำงานด้านคุณภาพชีวิตผ่านกลไก พชอ. กับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

ซึ่งการหารือได้เห็นพ้องร่วมกันในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เริ่มจากสมัครใจงดเหล้าเข้าพรรษาผ่านหน่วยงานกศน. ร.พ.สต. หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) และกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษางดเหล้าในทุกหมู่บ้าน ตำบล นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและให้กำลังใจคนงดเหล้าตลอดทั้ง 3 เดือน เพื่อนำข้อมูลการทำงานมาสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้เห็นปัจจัยและปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอสันป่าตองสู่ระดับจังหวัดต่อไป สำหรับรายงานการผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รายงานเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่าภาคเหนือมี นักดื่มประจำในสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 16 รองลงมาคือภาคกลาง คิดเป็น ร้อยละ 13.7 นอกจากนี้ พบว่าภาคกลางและภาคเหนือ มีสัดส่วนนักดื่มหนักประจำสูงสุด คือ ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.7 ตามลำดับ สำหรับกลุ่มผู้ไม่เคยดื่มสุราเลยนั้น ภาคใต้มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 74.5 และภาคเหนือ มีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 46.1เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอในรอบปีที่แล้ว ในประชากร ทั่วไป (15 ปีขึ้นไป) พบว่า จังหวัดที่มีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า ร้อยละ 40 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (ร้อยละ 45.3) ลำพูน (ร้อยละ 44.1) พะเยา (ร้อยละ 44.0) น่าน (ร้อยละ 42.4) และ สุรินทร์ร้อยละ 40.6

กองบรรณาธิการ SDNThailand