สงกรานต์วิถีชุมชนคนพิมายเชื่อมโยงคน3Gen (ตอน2) กิจกรรมฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ของชาวชุมชนบ้านส่วย เชื่อมโยงนากเหง้าและประวัติศาสตร์เมืองพิมาย

กิจกรรมเรียบง่ายในเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน65 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ที่ผู้ใหญ่ในชุมชนชักชวนเด็กเยาวชนมาร่วมดันรื้อฟื้นกิจกรรมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยทำไม่ให้ลูกๆหลานๆได้เข้าใจก่อนที่จะเลือนหายไปใก้กลับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันแต่ยังยึดโยงรากเหง้าของคุณค่าจากสายใยความผูกพันของผู้คนวัฒนธรรม สิ่งของ สถานที่สำคัญ

เกิดกระบวนการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านปฎิบัติที่มีความหมายร่วมกัน เพราะนอกเหนือจากขนมห่อ รากเหง้าสำคัญที่ยึดโยงความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาและประวัติศาสตร์ของคน 3 วัย คือ1)การสรงน้ำองค์พระประธานวัดเดิมคือหลวงพ่อพุทธะวิมายะ หลวงพ่อดำ หลวงพ่อแดง 2)สรงพระรูปองค์(จำลอง)พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และ3)สรงน้ำขอพรจากหลวงพ่อสมพร วัดเดิม พื้นที่ของกิจกรรมเล็กๆกับการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ และตระหนักพร้อมให้ความสำคัญกับเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยในพิมาย ได้ปฏิบัติการบอกกล่าวเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านกิจกรรมที่เรียบง่ายและแสนจะธรรมดาแต่แสนพิเศษ ทำให้คนทุกคนมีที่ยืน ได้แสดงศักยภาพอย่างมีคุณค่าความหมายของผู้คนธรรมดาๆ ความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อวัฒนธรรมชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์เล็กๆนี้เป็นความพยายามของคนในชุมชนพิมายจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา สืบสาน และต่อยอดทุนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนไปสู่ความยั่งยืน หากเราไม่ติดกับดักการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยิ่งใหญ่ อลังการ แต่เน้นเล็กๆ แต่มีกลิ่นไอของวิถีชุมชน(ติดตามข่าวภูมิภาคอีสานทาง Thai PBS ช่วงเที่ยงวันที่ 12 เม.ย.65 นี้) Cr. สมควร งูพิมาย

กองบรรณาธิการ SDNThailand