จังหวัดเชียงราย อบรม Gen Z Gen Strong ไม่ดื่ม ไม่สูบ

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน Gen Z เชียงราย

เพื่อขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อสาธารณะ ให้แก่เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายเยาวชน GenZ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีเครือข่ายคนทำงาน และสามารถผลิตสื่อสาธารณะในการร่วมสร้างกระแสสังคม ลดจานวนนักดื่ม นักสูบหน้าใหม่ โดยมีกาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2565 ณ จอมจันทร์รีสอร์ท อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า

การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน Gen Z จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนไม่สูบ ไม่ดื่มในจังหวัดทั้งนี้ให้เยาวชนได้รับรู้โทษ พิษภัยของสุรา ยาสูบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถเชื่อมกับน้องๆ ในพื้นที่ได้ 2.เป็นการจัดตั้งชมรม Gen Z ในจังหวัดเชียงราย ไม่ดื่ม ไม่สูบ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่ต้องขอบคุณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สภาเด็กเยาวชนเชียงราย ที่จะเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand