“วิทยากรชุมชนคนสู้เหล้า” สคล.อุดรธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดย ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดการอบรมวิทยากรชุมชนคนสู้เหล้า จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565

โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 หมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน กระบวนการอบรมจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ถ่ายทอดเรื่องราวปัญหาและความสำคัญของปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนของตนเองเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหานำมาสู่การแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ

เช่นการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา หรืองานศพ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ภายใต้การประชุมกลุ่มย่อย และนำเสนอผลการประชุม หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้แต่ละหมู่บ้านได้นำเสนอถึงแนวทางการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในอนาคต ซึ่งกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในช่วงท้ายชุมชนได้นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมของคนรุ่นใหม่ (ต้นน้ำ) การจัดกิจกรรมงานศพ งานบุญประเพณีปลอดเหล้าและงานต่างๆในพื้นที่ (กลางน้ำ) การชวนคนเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา (ปลายน้ำ) พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อนำไปขับเคลื่อนงานในชุมชนต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand