Y-SDN อำเภอกระนวน ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนพื้นสร้างสรรค์การแข่งขันวอลเลย์บอล “Volleyball Actteam Match 2022” ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม 2565 โครงการอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ Y-SDN อำเภอกระนวน ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนพื้นสร้างสรรค์การแข่งขันวอลเลย์บอล “Volleyball Actteam Match 2022” ครั้งที่ 1

เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีเด็กและเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม

โดยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายเอกชัย สืบสารคาม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอกระนวน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมมีภาวะ และภูมิคุ้มกันเรื่องเพศ เอดส์ อนามัย เจริญพันธุ์ รวมไปถึงเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการเล่นกีฬาปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดการพนัน นอกจากการจัดการแข่งขันแล้วยังกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์เรื่องเพศ เอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์ และกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า-บุหรี่ และการพนัน

กองบรรณาธิการ SDNThailand