สคล.ปรับโหมด จัดอบรมนักสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะหัวใจเพชร

เครือข่ายงดเหล้าปรับโหมด จัดอบรม..เสริมสร้างศักยภาพแกนนำกระบวนกรแกนกลาง ผลิตนักสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะคนหัวใจเพชร เพื่อดำเนินงาน ชวน ช่วย ชมเชียร์ ให้เกิดลด ละ เลิก เปลี่ยนค่านิยมลดนักดื่มหน้าใหม่ ในพื้นที่ชุมชนคนสู้เหล้า

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565  ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และ สสส. จัดกิจกรรม Workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนกรแกนกลางเพื่อผลิตนักสื่อสารและสร้างเสริมสุขภาวะหัวใจเพชรโดยสร้างโปรแกรมอบรมนักปฏิบัติการชุมชนคนสู้เหล้า ให้สามารถนำชุดความรู้นี้ไปใช้ได้ ตามบริบทของแต่ละชุมชนและความถนัดของผู้นำไปใช้ เป็นการออกแบบกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อการลด ละ เลิก โดยทำงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ของชุมชนคนสู้เหล้าต่อไป

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ที่ผ่านมาของเครือข่ายงดเหล้าได้ดำเนินการโดยการรณรงค์สร้างการรับรู้ต่อสังคมผลักดันเชิงนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องและต่อมาได้รณรงค์เรื่องการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ดื่ม อีกทั้งเน้นงานป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จึงได้นำการออกแบบกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นแนวทางการทำงานของชุมชนสู้เหล้า เพื่อเป็นแนวทางให้กับชุมชนที่สนใจจะดำเนินงานชุมชนมีเหล้าได้เลือกทำกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือคนที่สนใจซึ่งมีกิจกรรมง่ายไม่ซับซ้อนเห็นความสำเร็จของกิจกรรมได้ไม่ยากเกินไปและเป็นกิจกรรมที่ท้าทายสำหรับทีมงานชุมชนคนสู้เหล้าอีกด้วย

นางสาวพิมมณี เมฆพายัพ ผู้ประสานงานกระบวนการพัฒนาศักยภาพ สคล. กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพกระบวนกรแกนกลาง เพื่อสร้างนักสื่อสารและสร้างเสริมสุขภาวะหัวใจเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดกระบวนกรพี่เลี้ยงระดับภูมิภาคทั้ง 9 ภูมิภาค เป็นการสร้างและหนุนเสริมศักยภาพคนหัวใจเพชรและก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้องการจากการอบรม คือ การเกิดคนหัวใจเพชรในชมรมที่พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเป็นนักสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งชมรมคนหัวใจเพชรในอนาคตจะมีทีมงาน มีแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อม ในกระบวนการชวน ช่วย ชมเชียร์ รวมทั้งมีการหนุนเสริมให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองด้านงบประมาณ ภายใต้แนวคิด การออกแบบการเรียนรู้ที่มีหัวใจ เปลี่ยนอำนาจเหนือ สู่อำนาจร่วม ด้วยกระบวนการสร้างอำนาจภายในให้ผู้เรียน  เพื่อนำไปออกแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนต่อไป

นางสาวพิมมณี กล่าวต่อว่า เรานำทีมกระบวนกรแกนกลางทั้ง 9 ทีมภูมิภาค จะได้นำแผนที่ได้ออกแบบด้วยหัวใจร่วมกันใน 2 วันนี้  ไปปฏิบัติการจริงใน 9 ชุมชน โดยใช้ร่วมกับกล่องเครื่องมือชุมชนคนสู้เหล้า ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2565  โดยมีทีมวิทยากรจากมูลนิธิสื่อชาวบ้านมะขามป้อม ลงติดตามแนะนำ เพื่อพัฒนาให้เกิดหลักสูตรสร้างทีมและแผนของชมรมคนหัวใจเพชร ที่มีหัวใจ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของเครือข่ายงดเหล้า อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญมากกว่าการตั้งเป้าหมาย เป็นการออกแบบกิจกรรมและการมุ่งมั่นต่อการดำเนินงาน  คือทัศนคติต่อผู้ดื่มเหล้า การตีตราหรือการตั้งข้อรังเกียจจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติ การช่วยเหลือและการดูแลทัศนคติของคนในชุมชนหรือสังคมมักมองว่าผู้ดื่มเหล้าเป็นคนน่ารังเกียจ สังคมจะทำให้ผู้ดื่มรู้สึกอาย รู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ดื่มแยกตัวออกจากสังคมไม่ดูแลตนเองใช้สารเสพติดอื่นๆร่วมด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อชุมชนและสังคมการดื่มเหล้าเป็นการกระทำด้านปัจเจกแต่ส่วนหนึ่งจะเกิดจากอิทธิพลสร้างทางสังคมที่มีผลต่อการดื่มหรือไม่ดื่มเหล้าดังนั้นคนในชุมชนจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการลดละเลิกชุมชนคนสู้เราเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนคนสู้เหล้าเพื่อจุดประกายให้คนในชุมชนได้ช่วยเหลือดูแลผู้ดื่มชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อมและปรับพฤติกรรมผู้ดื่มให้สามารถลดละเลิกเหล้าได้ในที่สุด

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ